منظره های دیدنی اسالم

جنگل اسالم

دست به کمر خواهید شد و لیوانی چای خواهید خورد و در نهایت پشت به منظره ای از ابرها و خانه های روستایی با سقف های رنگارنگ شیروانی عکسی به یادگار خواهید گرفت. در این صورت بسیاری از منظره های دیدنی این مسیر را از دست داده اید.

Please follow and like us: