باغ گیاه‌شناسی سنگاپور

اغ ملی ارکید سنگاپور، بزرگ‌ترین باغ ارکید در جهان است.

باغ گیاه‌شناسی سنگاپور دارای ترکیبی از جنگل‌ها، گل‌ها و بوته‌ها هست که باغ ملی ارکید آن پنجاه‌ودو هکتار وسعت دارد و بیش از سه هزار گونه‌ی گیاهی و شصت هزار گیاه مختلف در آن وجود دارد. باغ ملی ارکید سنگاپور، بزرگ‌ترین باغ ارکید در جهان است.

Please follow and like us: