بخش چینی سنگاپور

بخش چینی سنگاپور

تاریخ بخش قسمت چینی سنگاپور به سال هزار و هشت‌صد و بیست‌ویک برمی‌گردد. این قسمت سنگاپور از چهار بخش اصلی بهنام‌های کرتا آیر (ویژه‌ی خرید و صرف غذا)، تلوک آیر (معابد و محل گفتگوی آزاد)، تانجونگ پگار (مدل شهر سنگاپور) و بوکیت پایو (منطقه‌ی فرهنگی و اجتماعی) تقسیم می‌شود.

Please follow and like us: