پارک دریایی پالائو پایار

پارک دریایی پالائو پایار، پارکی در مجمع‌الجزایر زیبای لنکاوی است

پارک دریایی پالائو پایار، پارکی در مجمع‌الجزایر زیبای لنکاوی است که چهار جزیره را در برگرفته است. این پارک با مرجان‌های دریایی بسیار زیبایی احاطه‌شده است. در این پارک دریایی امکانات مناسبی برای تفریحاتی به‌مانند شنا، اسنورکلینگ و غواصی فراهم‌شده است. سواحل شنی این پارک دریایی بسیار دل‌نشین و خاطره ساز هستند.

Please follow and like us: