بانجی جامپینگ در بالی

تفریحات و ورزش های بسیار مهیج

از تفریحات و ورزش های بسیار مهیج و جالب جزیره ی بالی ورزش « بانجی جامپینگ » است. بالی دارای دو مجموعه ی استاندارد و مجهز برای انجام بانجی جامپینگ است. پرش از ارتفاع ۶۲ متری درون اقیانوس به همراه هیجان بسیار زیر نور ماه بسیار لذت بخش خواهد بود. البته جسارت و شجاعتی بالا می خواهد.

Please follow and like us: