تور اندونزی

Indonesia

در جنگل میمون های بالی بیش از پنج هزار میمون نگهداری می شوند. این جنگل در منطقه ی « اوبود» قرار دارد. میمون ها در جزیره ی بالی حیواناتی مقدس و دارای احترام به شمار می روند.

Please follow and like us: