___د__ _د___ص___è__ _____è_ç _د_______د_à _»__ _é_د_ç___ç

قاهره بزرگترین شهر خاورمیانه ، بزرگترین شهر قاره ی آفریقا و بزرگترین شهر کشورهای عربی است. این شهر بسیار کهن و باستانی پایتخت کشور مصر است.

Please follow and like us: