_à___ش_» _د___د___ç__

قاهره بزرگترین شهر خاورمیانه ، بزرگترین شهر قاره ی آفریقا و بزرگترین شهر کشورهای عربی است. این شهر بسیار کهن و باستانی پایتخت کشور مصر است.

Please follow and like us: