جاذبه های گردشگری و باستانی آتن

jazebe hay bastani aten

آتن یکی از شهرهای باستانی جهان و پایتخت کشور یونان است. قدمت و سابقه ی سکونت در این شهر به پنج هزار سال می رسد.نام شهر آتن از نام آتنا خداوندگار خرد و جنگ و الهه ی نگهبان این شهر گرفته شده است

Please follow and like us: