_ت___د_à_»_د_ç _د_à_è__ _د___à_د___è__ ___د_à_د___è _ذ_«_د___د

شهر تاریخی و بسیار زیبای بخارا در کنار جاده ی تاریخی ابریشم در کشور ازبکستان قرار دارد. بیش از نود درصد مردم بخارا فارسی زبان هستند و به فارسی تاجیکی حرف می زنند.

Please follow and like us: