طراحی اراک

راهنمای سفر به اراک

خورهه ۲ ستون مشتکل از ۶ قطعه سنگ با مجموع ارتفاع ۸ متر دارد که از دور دیده می‌شود. این محوطه باستانی نخستین بار توسط ناصرالدین شاه قاجار مورد کاوش قرار گرفت. تصاویری از این کاوش در آرشیو کاخ گلستان و نیز کتاب تازه منتشر شده کاوش‌های باستان‌شناسی خورهه موجود است.

Please follow and like us: