طبیعت زیبای شاهکوه به روایت خبرگزاری اسپوتنیک روسیه