کاروانسرای قزلق

بازدید از کاروانسرای قزلق

کاروانسرای قزلق: در اواسط جاده توسکستان در میان جنگل انبوه، به کاروانسرای «قزلق» می رسید تابلوهای راهنما محل کاروانسرا را نشان تان می دهد ضمن آنکه رسیدن به فضایی بودن دار و درخت می تواند نشانه رسیدن به کاروانسرا باشد دقت کنید کاروانسرا از جاده پیدا نیست و باید از خودرو پیاده شده و حدود ۱۵۰ متر به سمت شرق و شمال شرقی پیاده روی کنید در یر کومه مخصوص چوپان ها سقف کاروانسرا که معمولاً با بوته ها و گیاهان پوشیده شده معلوم می شود این کاروانسرا که مربوط به دوران اسلامی است و در فهرست آثار ملی هم ثبت شده در سال ۱۳۷۹ بازسازی و زیبا شده.

Please follow and like us: