طبیعت زیبای جاده توسکستان

زیبایی های جاده توسکستان

جنگل: یک جاده تقریبا ۳۰ کیلومتری، از میانه جنگل توسکستان می گذرد و می توانید درهر جای این مسیر که دوست دارید، از خودرو پیاده شده و گردش کنید. البته بهتر است با پلدهای محلی همراه شوید تا در این جنگل گم نشوید اگر جاده ابری باشد، خیلی شانس آورده اید؛ چون ابرها جاده و جنگل را می پوشانند و جاده توسکستان ، یکی از رویایی ترین جاده های جنگلی ایران می شود .

Please follow and like us: