سفر به شاهرودگرگان

تور شاهرودگرگان

از تهران وارد جاده هزار یافیروز کوه شوید و بعد از ساری و بهشهر به گرگان برسید، وارد جاده مشهد شوید و حدود ۱۳ کیلومتر بعد از گرگان ، در سمت راست تابلوی جاده فرعی جنگل توسکستان را می بینید بعد از حدود ۱۵ کیلومتر رانندگی به روستای «توسکستان» یا ابتدای جنگل می رسید از مشهد هم باید وارد جاده آسیایی شده و بعد از جنگل گلستان و در ۱۳ کیلومرتی گرگان به سمت چپ بپیچید جاده شاهرودگرگان هم از مسیر توسکستان می گذرد.

Please follow and like us: