گرمابدشت

بازدید از گرمابدشت

در انتهای جاده توسکستان و بعد از دشت گرمابدشت به روستای چار باغ می رسید و از اهالی آن و مغازه های کنار جاده می توانید ماست، پنیر، گوشت تازه یا آب زرشک کوهستان بخرید برای اقامت روستای بعدی یعنی «شاهکوه پایین» پیشنهاد ماست؛ می توانید با آقای دهقان ، دهیار روستابه شماره ۰۹۱۱۱۷۵۹۲۰۵ تماس بگیرد.

Please follow and like us: