جایپور از مهمترین و اصلی ترین مراکز گردشگری کشور هندوستان

مهمترین و اصلی ترین مراکز گردشگری کشور هندوستان

جایپور ( جیپور) از تاریخی ترین شهرهای کشور بزرگ هندوستان است . این شهر که به شهر صورتی شهرت دارد ، مرکز ایالت راجستان می باشد.

Please follow and like us: