تاریخی ترین شهرها هندوستان

Hawa-Mahal-Jaipur-Image-Courtesy-JaipurTourism

جایپور ( جیپور) از تاریخی ترین شهرهای کشور بزرگ هندوستان است . این شهر که به شهر صورتی شهرت دارد ، مرکز ایالت راجستان می باشد

Please follow and like us: