تپه‌مغاکی از مناظر طبیعی و زیبای شهر است

تپه‌مغاکی از مناظر طبیعی و زیبای شهر است

این تپه‌مغاکی از مناظر طبیعی و زیبای شهر است که چشم اندازه‌ای بسیار زیبایی از شهر جورج تاون را ارائه می‌دهد. زیبایی‌های این تپه و چشم اندازه‌ای آن در شب‌ها بسیار زیباتر و روی‌اشی تر می‌شود.

Please follow and like us: