دریاچه نمک قم

زیبایی های دریاچه قم

خودروی شخصی: اگر از سمت قم حرکت می کنید، پس از مجتمع مهتاب، یک جاده خاکی در سمت راست تان شما را مستقیم به دریاچه و معدن نمک می رساند. نشانه این جاده هم یک تابلوی آبی رنگ «تهران ۹۵ کیلومتر» در ابتدای آن است.

Please follow and like us: