زیبایی های حوض سلطان قم

زیبایی های دریاچه قم

فاصله حوض سلطان تا کنار جاده حدود چهار کیلومتر است که قسمتی از مسیر را باید پیاده طی کرد.

Please follow and like us: