عبور با شتر از دریاچه قم

سفر با شتر از دریاچه قم

بعضی از مسافران دریاچه، گاهی این شانس را دارند که گله شترهایی را که از نزدیک دریاچه عبور می کنند، ببینید در این سفر به یک زیستگاه جانوران بکر وارد شده اید غیر از رد پای تان چیزی در این طبیعت باقی نگذارید.

Please follow and like us: