شهر بندری بندرعباس به عنوان مرکز استان هرمزگان، در سواحل خلیج فارس Copy