تور دشت لار

tour dasht lar

دشت پهناور لار در دامنه های البرز ، رنگ سرخ شقایق می گیرند . از اواسط بهار ، دشتی به وسعت حدود ۲۰ هزارهکتار از حاشیه شهر پلورورینه تا اطراف دریاچه سد لار و سرزمین های اطراف با فرشی از شقایق پوشیده می شوند.

Please follow and like us: