سوغاتی های شیراز

شهر شیراز تا تهران حدود یک هزار کیلومتر و تا اصفهان حدود ۵۴۰ کیلومتر فاصله دارد . باید از تهران تا اصفهان بیایید . از آنجا هم وارد جاده دوبانده ای می شوید که تا آباده می آید . از آباده یکی از راه صفاشهر، پاسارگارد، سعادت شهر و مرو دشت و دیگری از سورمق ، اقلید، دشت آسپاس ، دشت کام فیروز و مرودشت می توانید تا شیراز بیایید .

Please follow and like us: