باغ مشهور و جهانی ارم

bage eram

باغ مشهور و جهانی ارم نیز با سروهای ناز و گل و گیاهان طرب انگیزش در خیابان ارم قرار دارد . باغ جهان نما در نزدیکی دروازه قرآن و باغ دلگشا در مسیر آرامگاه سعدی ، باغ های دیگر شهر هستند .

Please follow and like us: