بازدید از مسجد سلطان احمد

این مسجد شش مناره در دوران حکومت سلطان احمد ساخته‌شده است. این مسجد دارای گنبدی عظیم و محرابی بسیار زیباست.

Please follow and like us: