کلیسایی سیسترن

بازدید از کلیسایی سیسترن

این قصر در اصل کلیسایی به نام سیسترن است. این کلیسای بزرگ دارای ۳۳۵ ستون است و درراه روهای چوبی آن چند فوت آب جاری است.

Please follow and like us: