معماری صخره‌ای

گشت و گذار در کندوان

معماری صخره‌ای، حاکی از صحنه‌های مبارزه و جدال انسان با طبیعت و در خدمت گرفتن صخره‌های طبیعی است. روستای کندوان دارای مسجد، حمام، مدرسه و آسیاب است و ارتباط طبقات بالایی کران ها با خارج، از طریق پلکان‌های بسیار زیبایی از بدنه خود کران فراهم شده است. طبقه همکف، اکثراً اصطبل بوده و از طبقات دوم، سوم و چهارم به عنوان سکونت‌گاه استفاده می‌شود. آبریزها اکثراً در کنار، معابر و در خارج از کران‌ها و محیط مسکونی قرار دارد و هر چند خانواده به طور مشترک دارای یک آبریز هستند.

Please follow and like us: