قطار سریع السیر

لوکوموتیو

به وسیله پسرش رابرت ساخته شد تقریبا در همان زمان مارک سکوین مهندس فرانسوی ، لوکوموتیو مشابهی با دیگ بخار با لوله های چندگانه را یرای نخستین راه آهن فرانسه ساخت که بین سن اتین و لیون کشیده شده بود. حرکت سریع تر با ایمنی بیشتر مستلزم وجود ترمز های قوی و سیستم پیام رسانی قابل اتکاست.

Please follow and like us: