راه آهن

راه آهن

تولد راه آهن و تکامل نیروی بخاری منشا راه آهن به اروپای قرون وسطی بر می گردد. در آنجا واگنها با چرخ های چوبی لبه داری که روی ریل های چوبی حرکت می کردند به وسیله آدمی یا اسب کشیده می شدند و در معادن کاربرد وسیعی داشتند.

Please follow and like us: