چهلستون

chel ston

چهلستون : ۲۰ ستون استواری که تصویرشان در آب استخر بزرگ روبه رویشان افتاده و شده اند چهل ستون . اینجا چهلستون اصفهان است باغی وسیع که در دوره شاه عباس اول ساخته شد تا باغ آرایی تماشایی و ساختمان های دیدنی باغ ، چشم مهمانان خارجی شاه را خیره کند .

Please follow and like us: