باغ اکبریه در استان خراسان جنوبـی

موزه مردم شناسی ، موزه باستان شناسی خراسان

این باغ یکی از همان باغ هایی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده غیر از زیبایی های یک باغ ایرانی خود عمارت ، ورودی و استخرش حسابی دیدنی اند موزه مردم شناسی ، موزه باستان شناسی و همین طور موزه علوم طبیعی بیرجند را هم در همین باغ می توانید تماشا کنید. برای گردش در این باغ باید تا خیابان معلم بیرجند بروید و ورویه بپردازید. در حال حاضر موزه های باستان شناسی و مردم شناسی بیرجند در این بخش قرار دارند.

Please follow and like us: