خراسان جنوبی استان جدید با تاریخ کهن

بکرترین نمونه های میراث ناملموس ایران

خراسان جنوبی، یکی از بکرترین نمونه های میراث ناملموس ایران را در دل خود زنده نگه داشته است. زبان اصلی ساکنان این استان فارسی است که لهجه های شیرینی مثل بیرجندی ، قینی، سریانی ، نهبندانی و … شناخته می شود.

Please follow and like us: