دولت های نروژ

دولت های نروژ و ایسلند بدون اینکه در عضویت اتحادیه اروپایی باشند ، از مقررات شنگن تبعیت می کنند و بالعکس. انگلستان به رغم عضویت در اتحادیه اروپایی متعهد به مقررات شنگن نیست ، این دولت ها براساس مقررات شنگن ضمن تسهیل تردد اتباع خود در محدوده شنگن ، ورود و خروج اتباع خارجی را نیز به این محدود به صورت مشترک مدیریت می کنند.

Please follow and like us: