سفر به اسلو

جاذبه های اسلو

پایتخت این کشور اسلو است و از شهر های مهم آن می توان بروگن ، تروندهیم ، درامن و استاوانگر را نام برد.

Please follow and like us: