۱۴۱۶۹۱۲۵۹۶-۰۸-۲۵-۱۰نیس فرانسه ؛ فرانسه و یک نیس زیبا