لویزان

مسیر رسیدن به پارک لویزان

مسیر اول یا ورودی غربی: وارد بزرگراه همت شرق یا شهید زین الدین شوید و بعد به سمت خروجی امام علی (ع) شمال بپیچید. در آنجا وارد خروجی لویزان مبارک آباد و بعد خیابان شهید بیات شوید در میدان شهید طجرلو به سمت خیابان شهید طجرلو بپیچید و از وروردی غربی وارد بوستان شوید.

Please follow and like us: