پارک جنگلی لویزان در زمستان

جاذبه های پارک جنگلی لویزان

این پارک جنگلی اوایل دهه ۱۳۴۰ به صورت مصنوعی به وجود آمد، تا از پیشرفت بافت شهری تهران جلوگیری کند و حالا خود تبدیل به تفریحگاهی دلپذیر شده برای یک آخر هفته پاییزی که درس و مدرسه بچه ها امکان زیادی را برای سفر به خارج از شهر نمی گذرد، می توان فرمان را به سمت شمال شرقی تهران چرخاند و به جنگل رسید.

Please follow and like us: