شتر سواری دز کویر

لذت شتر سواری

در زمان های گذشته، کاروان ها این مسیر را تقریبا سه روزه طی می کردند که دچار یاران های ناگهانی و باتلاقی شدن زمین نشوند، اما شما می توانید دو ساعته از قلب کویر مرکزی ایران عبور کرده و به معلمان برسید، بهتر است در این مسیر کاملاً مجهز باشید؛ چراکه تا معلمان تقریبا هیچ آبادی وجود ندارد. در جندق، معلمان و همین طور ۴۰ کیلومتری دامغان پمپ بنزین وجود دارد.

Please follow and like us: