عروف ترین دیدنی این روستا قلعه بیاضه

قلعه بیاضه

بیاضه :معروف ترین دیدنی این روستا قلعه بیاضه است که ناصر خسرو هم در سفرنامه اش به آن اشاره کرده. یک قلعه خشت و گلی که ساخت اولیه اش به دوره ساسانی بر می گردد، با بنایی چند قلعه خشت و گلی که ساخت اولیه اش به دوره ساسانی بر می گردد، با بنایی چند طبقه و یک خندق عمیق. بعضی متعقدند این قلعه در دوره اسماعیلیه از پایگاه یاران حسن صباح بوده. بافت تاریخی این روستا هم بسیار تماشایی است و قدمت مسجد جامع آن هم به دوره صفوی بر می گردد.

Please follow and like us: