اثر تماشایی منار جنبان

تماشایی منار جنبان

به این اثر تماشایی منار جنبان، مسجد جماع ، کاروانسرا، حمام ، آسیاب ،حسینیه، گورستان و چندین اثر کوچک و بزرگ دیگر را هم باید اضافه کرد. پل آببراه را هم که به سبک پل های ساسانی ساخته شده و به تازگی در فهرست آثار ملی جای گرفته در حاشیه روستا می توانید ببینید.

Please follow and like us: