جاده تاریخی جندق به روستای معلمان

تور روستای معلمان

معلمان: جاده تاریخی جندق به روستای معلمان، بخش اصلی برنامه عبور از کویر مرکزی ایران است که به دلیل باتلاق های نمکی، مسیری بسیار مشکل است. در طول این مسیر شما از عرض کویر مرکزی ایران و یا دشت کویر عبور می کنید. منطقه ای که به خاطر نمک بسیار زیاد، تقریبا هیچ نوعی پوشش گیاهی ندارد. غیر از رمل و تپه های شنی ، بسترهای نمکی مسیل ها یکی از جذابیت های این جاده است. از میانه این کویر دیگر وارد استان سمنان شده اید.

Please follow and like us: